zarządzanie: 18 20 150 87 / pośrednictwo: 600 056 139

Zarządzanie nieruchomościami

Awarie w częściach wspólnych prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 18 20 150 87
– prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
-prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i właściciela,
– dokonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
– zagwarantowanie utrzymania czystości pomieszczeń służących do użytku wspólnego oraz terenu na zewnątrz budynku należącego do nieruchomości wspólnej,
– zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
– wykonywanie konserwacji i bieżących napraw na terenie nieruchomości wspólnej,
– usuwanie awarii i ich skutków,
– ubezpieczenie budynku,
– opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej o ile nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli,
– zawieranie w imieniu wspólnoty umów wynikających z obowiązków Zarządcy oraz kontrolowanie prawidłowości ich wykonania oraz regulowanie wynikających z nich zobowiązań,
– reprezentacja właścicieli w sprawach dotyczących zwykłego zaządu nieruchomością,
– przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty,
– przygotowywanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty ,
– otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty oraz przeprowadzanie przez niego wszelkich rozliczeń,
– prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej,
– ustalanie zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej,
– ustalanie kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym wydatków na bieżącą konserwację, remonty, opłaty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu śmieci,
– ustalanie stanu należności i zobowiązań, przychodów, wydatków oraz stanu środków pieniężnych,
– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
– rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na dostawy mediów i wywóz śmieci,
– egzekwowanie od właścicieli należnych zaliczek i opłat,
– nadzór i kontrola wodomierzy, ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w budynku,
– nadzór nad wykonywanymi remontami, konserwacjami i modernizacjami oraz dokonywanie stosownych zmian w dokumentacji budynku,
– sporządzanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań do Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
– wszelkie inne czynności wynikające z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością.
Na co dzień współpracujemy z firmą Ekorem, która zajmuje się budowaniem i remontowaniem, dzięki czemu możemy służyć Państwu radą i pomocą również z zakresu spraw remontowo-budowlanych.

Naszym celem jest jak najlepsze wywiązywanie się z wszelkich powierzonych nam obowiązków. Pragniemy osiągnąć ten cel poprzez rzetelne i terminowe ich wykonywanie, duże zaangażowanie oraz stałą współpracę z Zarządem Wspólnoty.